Regenerácia a recyklácia rozpúšťadiel

Zariadenia FORMECO sú destilátory ktoré umožňujú recykláciu a znovuvyužitie odmasťovacích a oplachovacích rozpúšťadiel. Pomocou jednoduchého destilačného procesu separujú rôzne druhy znečisťenia(živice, polyméry, pigmenty, farbivá, oleje, atď.) z pôvodného rozpúšťadla. Rozpúšťadlo je privedené do varu pomocou vonkajšieho ohrevného plášťa, naplneného termoolejom, vyhrievaným elektrickými vykurovacími vložkami.

  Pary rozpúšťadla sú vedené do vzduchom chladeného kondenzátora, chladeného pomocou vzduchu alebo vody. Kondenzované rozpúšťadlo je zbierané vo vhodnej nádobe , za účelom znovuvyužitia.

  Znečisťujúce prvky zostávajú na spodku tzv. REC-BAG obalu , ktorý následne môžeme likvidovať . Vlastnosti destilovaného rozpúšťadla sa počas procesu destilácie nezmenia, preto proces môžeme opakovane vykonávať.

 

       Destilátory rozpúšťadiel série Distatic


                                

Jednotky série Distatic, s kapacitou 7 – 12 – 15 – 30 - 60 – 120 – 160 – 230 litrov sú destilátory, ktoré umožňujú recykláciu a znovuvyužitie odmasťovacích a oplachovacích rozpúšťadiel. Pomocou jednoduchého destilačného procesu separujú rôzne druhy znečisťenia(živice, polyméry, pigmenty, farbivá, oleje, atď.) z pôvodného rozpúšťadla.

Rozpúšťadlo je privedené do varu pomocou vonkajšieho ohrevného plášťa, naplneného termoolejom, vyhrievaným elektrickými vykurovacími vložkami.Pary rozpúšťadla sú vedené do vzduchom chladeného kondenzátora, chladeného pomocou vzduchu alebo vody. Kondenzované rozpúšťadlo je zbierané vo vhodnej nádobe , za účelom znovuvyužitia.

Znečisťujúce prvky zostávajú na spodku tzv. REC-BAG obalu , ktorý následne môžeme likvidovať. V prípade kvapalného destilačného zvyšku vyklopením destilačnej nádoby môžeme odstrániť tento zvyšok. Vlastnosti destilovaného rozpúšťadla sa počas procesu destilácie nezmenia, preto proces môžeme opakovane vykonávať. Jednotky série Distatic môžu byť napojené na vákuovú jednotku, takýmto spôsobom môžeme spracovávať aj rozpúšťadlá s vysokým bodom varu alebo také horľavé rozpúšťadlá, ktoré majú bod varu a bod vzplanutia relatívne blízko. Vákuová jednotka môže byť  vybavená vzduchom poháňaným vákuovým čerpadlom alebo elektrickým, podľa potreby.

·       Destilátory rozpúšťadiel série DYnamic

          

Jednotky série DYnamic, s kapacitou 30 - 60 – 120 litrov sú vybavené rotujúcim stieračom pozostávajúcim z nastaviteľných kovových lopatiek, čo umožňuje spracovaný materiál držať stále v pohybe a týmto predísť nalepeniu destilačných zvyškov na stenu a dno destilačnej nádoby.

Automatický cyklus sušenia umožňuje , aby sme destilačný zvyšok dostali až do formy prášku alebo soli.

Pomocou jednoduchého destilačného procesu separujú rôzne druhy znečisťenia(živice, polyméry, pigmenty, farbivá, oleje, atď.) z pôvodného rozpúšťadla.

Rozpúšťadlo je privedené do varu pomocou vonkajšieho ohrevného plášťa, naplneného termoolejom, vyhrievaným elektrickými vykurovacími vložkami.

Pary rozpúšťadla sú vedené do vzduchom chladeného kondenzátora, chladeného pomocou vzduchu alebo vody. Kondenzované rozpúšťadlo je zbierané vo vhodnej nádobe , za účelom znovuvyužitia. Rotujúci stierač pozostávajúci z nastaviteľných kovových lopatiek umožňuje spracovaný materiál držať stále v pohybe a týmto predísť nalepeniu destilačných zvyškov na stenu a dno destilačnej nádoby.

Jednotky série Dynamic môžu byť napojené na vákuovú jednotku, takýmto spôsobom môžeme spracovávať aj rozpúšťadlá s vysokým bodom varu alebo také horľavé rozpúšťadlá, ktoré majú bod varu a bod vzplanutia relatívne blízko. Vákuová jednotka môže byť  vybavená vzduchom poháňaným vákuovým čerpadlom alebo elektrickým, podľa potreby.
 

·       Destilátory rozpúšťadiel série Industrial

    


„Industrial“(priemyseľné) jednotky  s kapacitou 150,250,400,600 alebo 1000  litrov za jednu várku sú vybavené rotujúcim stieračom(voliteľný) pozostávajúcim z nastaviteľných kovových lopatiek, čo umožňuje na jednej strane spracovaný materiál držať stále v pohybe, na druhej strane získať maximálne množstvo rozpúšťadla a skoncentrovanie zvyškov.Týmto predídeme aj nalepeniu destilačných zvyškov na stenu a dno destilačnej nádoby.

Otočný varák, vyrobený z 8 mm-vej nerezovej ocele kvality AISI 304 , garantuje špecifickú odolnosť a stálosť. Predimenzovanie geometrickej kapacity vzhľadom na maximálnu plniacu hladinu umožňuje dokonalú separáciu rozpúšťadla od nečistôt, a minimalizovať možnosť prípadného ich strhávania.Prevaha priemeru nad hĺbkou zabezpečí zväčšenie odparovacieho povrchu a dokonalé vyváženie zariadenia, naďalej v značnej miere uľahčuje proces čistenia a vyprázdňovania zvyškov.

Mikroprocesorové riadenie umožňuje správne používanie zariadenia za účeľom spracovávať rôzne druhy produktov.Samotný proces, ktorý môže byť rozdelený na 6 častí, umožňuje optimalizovať samotné náklady v súvislosti s chemickými a fyzikálnymi javmi, najmä čo sa týka špecifického tepla, latentného tepla odparovania, tenzie pary a rozsahy destilačných teplôt. Táto flexibilita umožňuje nasledovné:

 

  •  Stupeň separácie kvapalina-kvapalina,kvapalina-tuhá látka a zakoncentrácia-vysušenie zvyšku, do maximálneho fyzicky dosiahnuteľného stupňa.

  • Korekčné zásahy smerujúce na objem a trvanie procesu v prípade neobvyklého vzniku peny

  • Lineárnosť a stálosť teplotných rozdielov medzi prostriedkom ohrevu a spracovávaného produktu, taktiež s rozpúšťadlami , ktoré majú veľmi široký interval ich destilačných teplôt

  • Možnosť bezpečne spracovávať termicky nestále rozpúšťadlá a nečistoty 

Všetky modely Formeco môžu byť napojené na vákuovú jednotku, takýmto spôsobom môžeme spracovávať aj rozpúšťadlá s vysokým bodom varu alebo také horľavé rozpúšťadlá, ktoré majú bod varu a bod samovznietenia relatívne blízko.

Destilátory pre rozpúšťadlá pochádzajúce z priemyseľných odmasťujúcich zariadení

Automatické odmasťovacie linky, plnené chlórovanými rozpúšťadlami majú recykláciu používaného rozpúšťadla pomocou atmosferického destilátora pracujúceho v kontinuálnom režime. V destilačnom zvyšku tohto procesu , obsahujúceho oleje, mastnoty, kovové častice atď. je stále prítomné rozpúšťadlo v pomere od 20 až 50 %.

Táto vysoká hodnota je kvôli tepelnej nestálosti chlórovaných rozpúšťadiel, čo neumožňuje efektívnejšiu destiláciu, lebo došlo by k znehodnocovaniu rozpúšťadla.

Z tohto vyplývajú dve veci: rozpúšťadlo ako odpad a vysoká cena likvidácie zvyškov, ktoré obsahujú vysoké percento rozpúšťadla. Významné zlepšenie môže byť dosiahnuté pomocou vákuovej destilácie, ktorá umožňuje znížiť túto hodnotu na 5 až 8 %. Definitívne riešenie tejto problematiky spočíva v kombinácii vákuovej destilácie s azeotropickou destiláciou.

    Azeotropické vákuové destilátory
pre rozpúšťadlá pochádzajúce z priemyseľných odmasťujúcich zariadení

                
Varák, vyrobený z  nerezovej ocele kvality AISI 304,vybavený vonkajším ohrevným plášťom, ktorý je naplnený termoolejom a vyhrievaný elektrickými termočlánkami                

Azeotropická vákuová destilácia

Vo veľkých petrochemických závodoch azeotropická vákuová destilácia bola používaná už dlhé roky a patrí stále medzi bežné procesy pomocou ktorých môžeme spracovávať termicky nestále rozpúšťadlá, meniešatelné s vodou, znečistené kvapalnými nečistotami.

FORMECO preniesol tento zaužívaný proces pre svoje malé jednotky. Proces spočíva v tzv. „jemnej“ vákuovej destilácie približne 70-80 % znečisteného rozpúšťadla. Neskôr, zakoncentrované zvyšky vo vnútri varáku budú spracovávané pomocou prúdom pary, ktoré strhávajú časti rozpúšťadla stále prítomné vo zvyšku,pri pracovnej teplote viac ako 20 % pod kritickou teplotou, ktorá by spôsobila znehodnocovanie rozpúšťadla.

 

Výsledky


  • Výťažnosť destilovaného rozpúšťadla: ≥ 99,7 %
  • Rozpúšťadlo zostávajúce vo zvyšku: 0,1-0,3%
  •  Zvyšok z procesu môže byť likvidovaný bez poplatku alebo znovuvyužitý v pôvodnom výrobnom procese (napr. rezný olej)